Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie » Wydział Ekonomii i Turystyki » Ekonomia

39-300 Mielec, Podkarpackie
Ul. Sękowskiego 1, Zobacz na mapie
Tel: (17) 773-03-64, (17) 773-03-80
Fax: (17) 773-03-80
WWW: http://www.wsgiz.mielec.pl
Email: wsgiz@wsgiz.mielec.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Ekonomia Ekonomia - Licencjackie stacjonarne Ekonomia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Specjalności


 • Rachunkowość i Ubezpieczenia
  Specjalność ta umożliwia zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej i sprawozdawczości finansowej. Program powyższej specjalności, wyposaża również absolwenta w kompleksową wiedzę z zakresu wszelkiego rodzaju ubezpieczeń, co doskonale koresponduje z potrzebami rynku, w związku z dynamicznie rozwijającym się sektorem ubezpieczeń. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w komórkach finansowo-księgowych różnych podmiotów gospodarczych, w biurach doradztwa podatkowego, w organach administracji państwowej i samorządowej. Program specjalności daje możliwość podjęcia pracy w towarzystwach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, w funduszach emerytalnych, czy podmiotach prowadzących działalność brokerską.

 • Ekonomika i Zarządzanie Firmą
  Absolwenci powyższej specjalności uzyskują profesjonalną wiedzę menedżerską  i organizatorską niezbędną do zarządzania nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi. Program specjalności obejmuje także zagadnienia dotyczące ekonomii i prawa pracy, przedsiębiorczości i innowacji oraz metod wyceny przedsiębiorstw. Ukończenie tej specjalności daje możliwość pracy w różnych instytucjach i podmiotach gospodarczych, jak również pozwala na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w sferze handlu, produkcji czy usług.
   

 • Ekonomika Turystyki Międzynarodowej
  Absolwenci tej specjalności, oprócz uzyskania ogólnej wiedzy z zakresu ekonomii i organizacji sektora międzynarodowego rynku turystycznego, zostaną przygotowani do profesjonalnego wykonywania zadań związanych z organizacją międzynarodowego ruchu turystycznego, czy prowadzenia działań marketingowych w turystyce. Specjalność ta wyposaża w rzetelną wiedzę z zakresu obsługi zagranicznego ruchu turystycznego, zarządzania hotelami, biurami podróży czy gospodarstwami agroturystycznymi.

 • Gospodarka Europejska
  Absolwent powyższej specjalności uzyskuje szeroką wiedzę w zakresie międzynarodowych i regionalnych problemów gospodarki  europejskiej i światowej, poznaje aktualne kierunki  międzynarodowej polityki ekonomicznej i społecznej, pozwala nabyć umiejętności  niezbędne do podejmowania działań dotyczących rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej, konstruowania i realizacji  projektów inwestycyjnych z pomocowych środków UE. Ukończenie studiów tej specjalności, daje szerokie możliwości pracy w przedsiębiorstwach międzynarodowych, firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach.

 • Gospodarka Nieruchomościami
  Powyższa specjalność pozwala poznać problemy ekonomiczne związane z rynkiem nieruchomościami, z rynkiem inwestycyjno-budowlanym, z zarządzaniem i wyceną nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Ukończenie tej specjalności, stwarza możliwości podjęcia pracy w charakterze specjalistów od obrotu i zarządzania nieruchomościami i wyceny nieruchomości. Absolwent może znaleźć pracę w firmach konsultingowych w zakresie gospodarki nieruchomościami, czy  w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

 • Ekonomika i Zarządzanie Produkcją
  Specjalność ta pozwala uzyskać szeroką wiedzę dotyczącą zarządzania procesami produkcyjnymi, sterowania produkcją i wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu produkcją. Program specjalności obejmuje również zagadnienia dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, zasad gospodarowania kapitałem finansowym, rzeczowym i zasobami ludzkimi. Absolwenci zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę pozwalającą na dokonywanie analizy i ocen wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Ukończenie tej specjalności daje możliwość pracy w różnych instytucjach i podmiotach prowadzących działalności produkcyjną.
   
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
  Specjalność ta stwarza perspektywy zawodowe dla absolwentów pragnących przygotować się do profesjonalnego działania w różnych jednostkach administracji publicznej, samorządowej oraz w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych współpracujących z administracją publiczną, jak również świadczących usługi na rzecz administracji.

Organizacja studiów


Studia dzienne i zaoczne w WSGiZ trwają sześć semestrów. Kończą się uzyskaniem wyższego wykształcenia ekonomicznego z tytułem licencjata oraz dają możliwość kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Nasz licencjat może również studiować we wszystkich uczelniach w kraju.

Program studiów w WSGiZ obejmuje 1800 godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz praktykę zawodową.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez profesorów oraz wykładowców, wywodzących się głównie z Krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego oraz innych renomowanych uczelni.

Pierwsze 3 semestry studiów (wspólne dla wszystkich specjalności) obejmują podstawy programowe z zakresu ekonomii, zarządzania i prawa.

Kolejne 3 semestry przeznaczone są na realizację przedmiotów związanych z wybraną specjalnością. Seminaria dyplomowe prowadzone są od 4 do 6 semestru, przy czym 6 semestr poświęcony jest finalizacji pracy dyplomowej.

W zakresie języków obcych Uczelnia zapewnia naukę od podstaw lub kontynuację następujących języków: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego.

Ponadto w każdym semestrze realizowany jest bogaty program zastosowania metod informatycznych w gospodarce.


Rekrutacja


1. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia na ustalonym formularzu (druki w Dziekanacie i na stronie internetowej WSGiZ www.mielec.pl - kandydat wypełnia tylko pierwszą stronę)
 • świadectwo dojrzałości w oryginale (równorzędnie: odpis szkolny lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej


2. Wniesienie opłat:

 • rejestracyjnej  (jednorazowa) związaną z kosztami przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 • wpisowej (jednorazowa) przeznaczona na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentów studenta: indeksu, legitymacji studenckiej oraz kosztów administracyjnych.